Diện tích 8.1m x 10.5m
THÔNG TIN CÔNG TY:

 

Công ty TNHH ĐTXD_TTNT Kiến Long

Email

           thanh-vo.minh@kienlongcons.com.vn

           kienlongconstruction@gmail.com